เลขที่ 94 ห้อง GCN047, 048, 051, 052 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

052-009547


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111