เลขที่ 2, 252 - 252/1 ห้อง 363 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

052-009150


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111