22/2 - 122/5 ล็อคที่ 4 ม.9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50211

052-009128


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111