เลขที่ 320 หมู่ 4
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน 55000

054-050-101, 054-050-102

เลขที่ 725 ม.4
ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
จ.น่าน 55110

054-050105

เลขที่ 55/4 หมู่ 1
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

054-060-103

เลขที่ 600 หมู่ 9
ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

054-060-101, 054-060-102

เลขที่ 65 ห้อง 102/2
ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-010-760

เลขที่ 239
หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150

052-009-135, 052-009-136


ที่อยู่

บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 9 ม.4 หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call Center: 052-009-111